«

Oct 24

Parteneri DELETE

Universitatea Româno – American? (URA) 

este o institu?ie de înv???mânt superior acreditat?, persoan? juridic? de drept privat f?r? scop patrimonial, de utilitate public?, parte a sistemului na?ional de înv???mânt.

Misiunea Universit??ii Româno – Americane, este de a oferi educa?ie ?i cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atat pentru studen?i, cât ?i pentru corpul profesoral.

Rolul URA (Beneficiarul finan??rii)  în implementarea proiectului (atribu?ii reprezentative):

> coordonarea întregii activit??i, pe durata celor 18 luni de proiect;

> implicarea în toate activit??ile ?i etapele derul?rii proiectului în perioada de implementare;

> asigurarea managementului întregului proiect;

> men?inerea leg?turii cu Autoritatea Contractant?, monitorizarea derul?rii activit??ilor ?i atingerea rezultatelor propuse în Cererea de finan?are;

> stabilirea corec?iilor adecvate dac? acest lucru este necesar/se impune;

> r?spunde de derularea activit??ilor menite s? asigure promovarea ?i vizibilitatea proiectului;

> men?ine contactul cu to?i partenerii implica?i în proiect;

> coordoneaz? ?i monitorizeaz? activit??ile parteneriatului în direc?ia atingerii indicatorilor propu?i;

> coordoneaz? activit??ile de raportare a progresului proiectului;

> asigur? diseminarea rezultatelor ?i impactului proiectului în urma implement?rii.

Universitatea Româno-American? (URA)

Bulevardul Expozitiei, nr.1B, Sector 1, cod 012101 Bucuresti, România

Telefon: 0372120101, Fax: 021 318 35 66

E-mail: [email protected]

www.rau.ro