Activitati

Investe?te în oameni!

Proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritar?: 1. Educa?ia ?i formarea profesional? în sprijinul cre?terii economice ?i dezvolt?rii societ??ii bazate pe cunoa?tere
Domeniul major de interven?ie: 1.2.Calitate în înv???mântul superior
Titlul proiectului: Asigurarea competen?elor corespunz?toare cerin?elor pie?ei muncii prin programe de studii de excelen?? cu dimensiune interna?ional?
Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/134518

 

A1. Managementul proiectului

A2. Promovarea proiectului prin publicitate si informare

A3. Elaborarea ?i tip?rirea ghidurilor pentru promovarea egalit??ii de ?anse ?i dezvolt?rii durabile

A4. Analiza cerin?elor pietei muncii; competen?e necesare în prezent ?i în perspectiv?

A5. Adaptarea ?i dezvoltarea curricular? ?i lansarea de noi programe de studii

A6. Îmbun?t??irea programelor de studii prin implementarea unor noi module de cursuri pentru studen?i

A7. Crearea de parteneriate (re?ele) dinamice între universit??i ?i mediul de afaceri

A8. Diseminarea rezultatelor proiectului – impact ?i bune practici

A9. Achizi?ii bunuri, echipamente, servicii

A10. Audit extern