Parteneri

uraUniversitatea Româno – American? (URA) 

este o institu?ie de înv???mânt superior acreditat?, persoan? juridic? de drept privat f?r? scop patrimonial, de utilitate public?, parte a sistemului na?ional de înv???mânt.

Misiunea Universit??ii Româno – Americane, este de a oferi educa?ie ?i cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atat pentru studen?i, cât ?i pentru corpul profesoral.

 

Rolul URA (Beneficiarul finan??rii)  în implementarea proiectului (atribu?ii reprezentative):

> coordonarea întregii activit??i, pe durata celor 18 luni de proiect;

> implicarea în toate activit??ile ?i etapele derul?rii proiectului în perioada de implementare;

> asigurarea managementului întregului proiect;

> men?inerea leg?turii cu Autoritatea Contractant?, monitorizarea derul?rii activit??ilor ?i atingerea rezultatelor propuse în Cererea de finan?are;

> stabilirea corec?iilor adecvate dac? acest lucru este necesar/se impune;

> r?spunde de derularea activit??ilor menite s? asigure promovarea ?i vizibilitatea proiectului;

> men?ine contactul cu to?i partenerii implica?i în proiect;

> coordoneaz? ?i monitorizeaz? activit??ile parteneriatului în direc?ia atingerii indicatorilor propu?i;

> coordoneaz? activit??ile de raportare a progresului proiectului;

> asigur? diseminarea rezultatelor ?i impactului proiectului în urma implement?rii.

 

Universitatea Româno-American? (URA)

Bulevardul Expozitiei, nr.1B, Sector 1, cod 012101 Bucuresti, România

Telefon: 0372120101, Fax: 021 318 35 66

E-mail: [email protected]

www.rau.ro


 

ubbUniversitatea „Babe?-Bolyai” din Cluj (UBB)

este o institu?ie public? de înv???mânt superior, organizat? pe trei linii de studiu, care asigur? un cadru de interferen?e multiculturale, multilingve ?i interconfesionale, realizând preg?tirea în condi?ii de egalitate în limbile român?, maghiar? ?i german?.

Misiunea Universitatea „Babe?-Bolyai” este de a promova ?i sus?ine în comunitatea local?, regional?, na?ional? ?i interna?ional? dezvoltarea unor componente culturale specifice.

 

Rolul UBB (Partener 1)  în implementarea proiectului (atribu?ii reprezentative):

> realizarea planului de promovare a obiectivelor ?i activit??ilor proiectului prin publicitate ?i informare;

> informarea ?i publicitatea obiectivelor ?i activit??ilor proiectului;

> realizarea studiilor calitative de analiz? a tendin?elor pie?ei muncii;

> identificarea competen?elor necesare pie?ei muncii pe termen mediu ?i lung în domeniile vizate;

> organizarea de dezbateri publice cu privire la modul în care programele de studii ar trebui s? r?spund? cerin?elor pie?ei muncii;

> realizarea rapoartelor de evaluare a programelor de studii existente în domeniile vizate;

> elaborarea raportului de evaluare structural – func?ional? a pie?ei muncii în domeniile vizate, elaborarea ghidului de lucru pentru exper?ii care propun modific?ri de curricul? ?i dezvoltarea de noi programe de studii;

> analiza ?i adaptarea curriculei existente pentru programul “Marketing înafaceri”;

> elaborarea proiectelor de curricul? pentru dou? noi programe de master în domeniile “Economie ?i Afaceri interna?ionale” ?i “Marketing”;

> elaborarea unui proiect de curricul? pentru un poten?ial program de studii de licen?? în domeniul “Administrarea afacerilor”;

> elaborarea ghidului de lucru pentru exper?ii care propun dezvoltarea de noi module de cursuri op?ionale/facultative pentru studen?ii la licen?? ?i master;

> elaborarea, lansarea ?i implementarea modulelor de cursuri op?ionale/facultative de furnizare de competen?e de specialitate;

> realizarea planului strategic de identificare ?i dezvoltare a oportunit??ilor de parteneriat activ între universit??i ?i mediul de afaceri;

> realizarea instrumentelor de lucru folosite în activitatea de identificare ?i selec?ie a partenerilor din mediul de afaceri;

> selec?ia partenerilor din mediul de afaceri ?i încheierea de acorduri de colaborare cu ace?tia;

> elaborarea, lansarea ?i implementarea unor module de cursuri op?ionale/facultative de furnizare de competen?e transversale (complementare) ;

> organizarea activit??ilor de formare de competen?e necesare dezvolt?rii ?i managementului parteneriatelor universit??i – mediu de afaceri;

> organizarea activit??ilor de transfer ?i schimb de cuno?tin?e;

> organizarea cursurilor ?i activit??ilor de simulare în administrarea afacerilor ?i antreprenoriat, utilizând pachete ?i produse educa?ionale ?i de cercetare inovative;

> elaborarea materialor de prezentare a impactului ?i rezultatelor proiectului ?i a ghidului de bune practici;

> organizarea ?i participarea la conferin?a final? a proiectului.

 

Universitatea „Babe?-Bolyai” din Cluj (UBB)

Strada Kog?lniceanu, nr. 1, cod 400084

Cluj-Napoca, Cluj, România

Telefon: 0264 405300, Fax: 0264 591906.

www.ubbcluj.ro

 


 

 

UCBUniversitatea „Constantin Brâncu?i” din Târgu Jiu (UCB)

este o institu?ie de înv???mânt superior, un centru de preg?tire profesional? ?i de cercetare ?tiin?ific?.

Misiunea Universit??ii „Constantin Brâncu?i” din Târgu Jiu este de înv???mânt ?i cercetare. Universitatea „Constantin Brâncu?i” din Târgu Jiu î?i asum? un rol fundamental în crearea ?i tezaurizarea valorilor culturii ?i civiliza?iei, în promovarea cercet?rii ?tiin?ifice, participarea culturii ?i ?tiin?ei române?ti la circuitul mondial de valori spirituale, afirmarea identit??ii culturii na?ionale ?i dezvoltarea societ??ii române?ti în cadrul unui stat de drept, liber ?i democratic.

 

Rolul UCB (Partener 2) în implementarea proiectului (atribu?ii reprezentative):

> realizarea planului de promovare a obiectivelor ?i activit??ilor proiectului prin publicitate ?i informare;

> informarea ?i publicitatea obiectivelor ?i activit??ilor proiectului;

> realizarea studiilor calitative de analiz? a tendin?elor pie?ei muncii;

> identificarea competen?elor necesare pie?ei muncii pe termen mediu ?i lung în domeniile vizate;

> organizarea de dezbateri publice cu privire la modul în care programele de studii ar trebui s? r?spund? cerin?elor pie?ei muncii;

> realizarea rapoartelor de evaluare a programelor de studii existente în domeniile vizate;

> elaborarea raportului de evaluare structural – func?ional? a pie?ei muncii în domeniile vizate;

> elaborarea ghidului de lucru pentru exper?ii care propun modific?ri de curricul? ?i dezvoltarea de noi programe de studii, analiza ?i adaptarea curriculei existente pentru programul “Marketing în afaceri”;

> elaborarea proiectelor de curricul? pentru dou? noi programe de master în domeniile “Economie ?i Afaceri interna?ionale” ?i “Marketing”;

> elaborarea unui proiect de curricul? pentru un poten?ial program de studii de licen?? în domeniul “Administrarea afacerilor”;

> elaborarea ghidului de lucru pentru exper?ii care propun dezvoltarea de noi module de cursuri op?ionale/facultative pentru studen?ii la licen?? ?i master;

> elaborarea, lansarea ?i implementarea modulelor de cursuri op?ionale/facultative de furnizare de competen?e de specialitate;

> realizarea planului strategic de identificare ?i dezvoltare a oportunit??ilor de parteneriat activ între universit??i ?i mediul de afaceri;

> realizarea instrumentelor de lucru folosite în activitatea de identificare ?i selec?ie a partenerilor din mediul de afaceri;

> selec?ia partenerilor din mediul de afaceri ?i încheierea de acorduri de colaborare cu ace?tia;

> elaborarea, lansarea ?i implementarea unor module de cursuri op?ionale/facultative de furnizare de competen?e transversale (complementare);

> organizarea activit??ilor de formare de competen?e necesare dezvolt?rii ?i managementului parteneriatelor universit??i – mediu de afaceri;

> organizarea activit??ilor de transfer ?i schimb de cuno?tin?e;

> organizarea cursurilor ?i activit??ilor de simulare în administrarea afacerilor ?i antreprenoriat, utilizând pachete ?i produse educa?ionale ?i de cercetare inovative;

> elaborarea materialor de prezentare a impactului ?i rezultatelor proiectului ?i a ghidului de bune practici;

> organizarea ?i participarea la conferin?a final? a proiectului.

 

Universitatea „Constantin Brâncu?i” din Târgu-Jiu (UCB)

Calea Eroilor, nr. 30, Târgu Jiu, Gorj, România

Telefon: 0253 14307, Fax: 0253 215 794

E-mail:[email protected]