Link-uri utile

Investe?te în oameni!

Proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritar?: 1. Educa?ia ?i formarea profesional? în sprijinul cre?terii economice ?i dezvolt?rii societ??ii bazate pe cunoa?tere
Domeniul major de interven?ie: 1.2.Calitate în înv???mântul superior
Titlul proiectului: Asigurarea competen?elor corespunz?toare cerin?elor pie?ei muncii prin programe de studii de excelen?? cu dimensiune interna?ional?
Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/134518

 

weblink_icon
http://www.fonduri-ue.ro/

weblink_icon
http://www.fseromania.ro/

weblink_icon
http://www.posdru.edu.ro/

weblink_icon
http://www.aracis.ro/

weblink_icon
http://www.rau.ro/

weblink_icon
http://www.ro-am.ro/

weblink_icon
http://www.ubbcluj.ro
/

weblink_icon
http://www.utgjiu.ro/