Descrierea proiectului

Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internaţională

Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/134518

Pe fondul eforturilor depuse de ţara noastră de a-şi dezvolta o economie performantă şi competitivă, au fost întreprinse numeroase demersuri în direcţia sporirii investiţiilor în educaţie şi cercetare, cu scopul armonizării competenţelor obţinute de absolvenţii sistemului de învăţământ superior cu cele solicitate de piaţa muncii. În acest context, trebuie subliniat faptul că societatea bazată pe cunoaştere presupune utilizarea unei resurse umane de calitate, cu un înalt nivel de pregătire teoretică și practică, care să asigure buna funcționare a sistemelor economice şi sociale.

Având în vedere toate aceste repere, Universitatea Româno – Americană din București, în colaborare cu două instituţii de învăţământ superior, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj şi Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, au demarat implementarea proiectului cu titlul „Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională”, cod contract POSDRU/156/1.2/G/134518, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul se înscrie în Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2. „Calitate în învăţământul superior”, având o durată de implementare de 18 luni.

Obiectivul general (OG) al proiectului vizează dezvoltarea programelor de licență și masterat în domeniile economie și afaceri internaționale, marketing și administrarea afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pieței muncii secolului XXI.

Activitățile derulate în cadrul proiectului urmăresc dezvoltarea și perfecționarea programelor de studii de licență și master în domeniul economic, bazate pe competențele necesare pieței muncii în secolul XXI, precum și dezvoltarea de parteneriate active și dinamice cu mediul de afaceri (piața muncii), în scopul creșterii calității pregătirii și a oportunităților reale de angajare ale absolvenților.

Prin activităţile implementate în cadrul proiectului se doreşte realizarea unei evaluări calitative, structural-funcționale, prin analiză documentară și chestionare, a pieței muncii destinate exclusiv absolvenților în științe economice, în vederea stabilirii necesităților și identificării priorităților. În același timp, proiectul contribuie la îmbunătățirea durabilă a managementului și la asigurarea calității în învățământul superior, prin promovarea unor activități de diagnoză a mediului academic și a pieței muncii, precum și prin proiectarea unor curricule adaptate exigențelor prezente și de perspectivă. Implementarea proiectului şi rezultatele acestuia urmăresc respectarea principiului dezvoltării durabile prin accentuarea în noile curricule a responsabilității sociale și a protecției mediului, precum şi a principiului egalităţii de şanse prin elaborarea unor recomandări de introducere a unor module de studiu referitoare la egalitatea de gen, egalitatea de șanse şi nediscriminare. De asemenea, vor fi elaborate şi tipărite un ghid pentru promovarea egalităţii de şanse şi un ghid pentru promovarea dezvoltării durabile.

Rezultatele astfel obţinute, vor fi promovate şi utilizate în scopul creşterii competitivităţii, gradului de inovare, precum şi pentru îmbunătăţirea nivelului de calificare al absolvenţilor.

Grupul țintă al proiectului este format din membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi,  personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate, studenți, și personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare din instituțiile partenere din cele trei regiuni ale țării (Bucureşti – Ilfov, Nord – Vest şi Sud – Vest Oltenia).

Pe lângă abordarea interregională, proiectul are şi o componentă transnațională determinată de prezența în echipa de implementare a proiectului a unor experți și formatori din statele membre ale Uniunii Europene, precum și de vizitele efectuate de membrii acesteia în străinătate pentru diseminare și schimb de experiență și bune practici.

Cele trei universități partenere își propun, ca prin implementarea proiectului, să armonizeze competențele obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe piața muncii.

Baza acestui parteneriat este reprezentată de deschiderea şi experienţa celor trei instituţii de învăţământ superior  în a implementa programe de studii cu caracter internaţional.

Universităţile implicate în acest demers au contribuit la dezvoltarea ideii de proiect, vor utiliza toate resursele necesare implementării în condiţii optime a activităţilor prevăzute în graficul Gantt pentru îndeplinirea obiectivelor și atingerii indicatorilor propuși şi vor continua să îmbunătățească planul proiectului și după finalizarea lui. Colaborarea între solicitant și partenerii implicați în proiect va continua și după implementarea acestuia.

adobe_pdf_icon Descarcă în format PDF POSDRU/156/1.2/G/134518