Descrierea proiectului

Asigurarea competen?elor corespunz?toare cerin?elor pie?ei muncii prin programe de studii de excelen?? cu dimensiune interna?ional?

Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/134518

Pe fondul eforturilor depuse de ?ara noastr? de a-?i dezvolta o economie performant? ?i competitiv?, au fost întreprinse numeroase demersuri în direc?ia sporirii investi?iilor în educa?ie ?i cercetare, cu scopul armoniz?rii competen?elor ob?inute de absolven?ii sistemului de înv???mânt superior cu cele solicitate de pia?a muncii. În acest context, trebuie subliniat faptul c? societatea bazat? pe cunoa?tere presupune utilizarea unei resurse umane de calitate, cu un înalt nivel de preg?tire teoretic? ?i practic?, care s? asigure buna func?ionare a sistemelor economice ?i sociale.

Având în vedere toate aceste repere, Universitatea Româno – American? din Bucure?ti, în colaborare cu dou? institu?ii de înv???mânt superior, Universitatea „Babe?-Bolyai” din Cluj ?i Universitatea „Constantin Brâncu?i” din Târgu-Jiu, au demarat implementarea proiectului cu titlul „Asigurarea competen?elor corespunz?toare cerin?elor pie?ei muncii prin programe de studii de excelen?? cu dimensiune interna?ional?”, cod contract POSDRU/156/1.2/G/134518, cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul se înscrie în Axa prioritar? 1 „Educa?ia ?i formarea profesional? în sprijinul cre?terii economice ?i dezvolt?rii societ??ii bazate pe cunoa?tere”, Domeniul major de interven?ie 1.2. „Calitate în înv???mântul superior”, având o durat? de implementare de 18 luni.

Obiectivul general (OG) al proiectului vizeaz? dezvoltarea programelor de licen?? ?i masterat în domeniile economie ?i afaceri interna?ionale, marketing ?i administrarea afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pie?ei muncii secolului XXI.

Activit??ile derulate în cadrul proiectului urm?resc dezvoltarea ?i perfec?ionarea programelor de studii de licen?? ?i master în domeniul economic, bazate pe competen?ele necesare pie?ei muncii în secolul XXI, precum ?i dezvoltarea de parteneriate active ?i dinamice cu mediul de afaceri (pia?a muncii), în scopul cre?terii calit??ii preg?tirii ?i a oportunit??ilor reale de angajare ale absolven?ilor.

Prin activit??ile implementate în cadrul proiectului se dore?te realizarea unei evalu?ri calitative, structural-func?ionale, prin analiz? documentar? ?i chestionare, a pie?ei muncii destinate exclusiv absolven?ilor în ?tiin?e economice, în vederea stabilirii necesit??ilor ?i identific?rii priorit??ilor. În acela?i timp, proiectul contribuie la îmbun?t??irea durabil? a managementului ?i la asigurarea calit??ii în înv???mântul superior, prin promovarea unor activit??i de diagnoz? a mediului academic ?i a pie?ei muncii, precum ?i prin proiectarea unor curricule adaptate exigen?elor prezente ?i de perspectiv?. Implementarea proiectului ?i rezultatele acestuia urm?resc respectarea principiului dezvolt?rii durabile prin accentuarea în noile curricule a responsabilit??ii sociale ?i a protec?iei mediului, precum ?i a principiului egalit??ii de ?anse prin elaborarea unor recomand?ri de introducere a unor module de studiu referitoare la egalitatea de gen, egalitatea de ?anse ?i nediscriminare. De asemenea, vor fi elaborate ?i tip?rite un ghid pentru promovarea egalit??ii de ?anse ?i un ghid pentru promovarea dezvolt?rii durabile.

Rezultatele astfel ob?inute, vor fi promovate ?i utilizate în scopul cre?terii competitivit??ii, gradului de inovare, precum ?i pentru îmbun?t??irea nivelului de calificare al absolven?ilor.

Grupul ?int? al proiectului este format din membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universit??i ?i facult??i,  personal implicat în dezvoltarea ?i managementul calific?rilor la nivel de universitate/facultate, studen?i, ?i personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare din institu?iile partenere din cele trei regiuni ale ??rii (Bucure?ti – Ilfov, Nord – Vest ?i Sud – Vest Oltenia).

Pe lâng? abordarea interregional?, proiectul are ?i o component? transna?ional? determinat? de prezen?a în echipa de implementare a proiectului a unor exper?i ?i formatori din statele membre ale Uniunii Europene, precum ?i de vizitele efectuate de membrii acesteia în str?in?tate pentru diseminare ?i schimb de experien?? ?i bune practici.

Cele trei universit??i partenere î?i propun, ca prin implementarea proiectului, s? armonizeze competen?ele ob?inute de absolven?ii sistemului de înv???mânt superior cu cele solicitate pe pia?a muncii.

Baza acestui parteneriat este reprezentat? de deschiderea ?i experien?a celor trei institu?ii de înv???mânt superior  în a implementa programe de studii cu caracter interna?ional.

Universit??ile implicate în acest demers au contribuit la dezvoltarea ideii de proiect, vor utiliza toate resursele necesare implement?rii în condi?ii optime a activit??ilor prev?zute în graficul Gantt pentru îndeplinirea obiectivelor ?i atingerii indicatorilor propu?i ?i vor continua s? îmbun?t??easc? planul proiectului ?i dup? finalizarea lui. Colaborarea între solicitant ?i partenerii implica?i în proiect va continua ?i dup? implementarea acestuia.

adobe_pdf_icon Descarc? în format PDF POSDRU/156/1.2/G/134518